Các chứng nhận & giải thưởng

Các chứng nhận

cn-1

Giấy Xác Nhận Công Bố Phù Hợp
Quy Định An Toàn Thực Phẩm

cn-2

Giấy Chứng Nhận
Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

cn-3

Giấy Phép Sản Xuất Rượu Thủ Công

cn-4

Phiếu Kết Quả Kiểm Nghiệm Rượu

cn-5

Phiếu Phân Tích Rượu

cn-6

Giấy Chứng Nhận
Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm